top of page

שירותי המשרד

משרדנו מתמחה בתכנון רב תחומי המקדם התחדשות עירונית, ערכי קיימות ומעורבות הציבור בתכנון. זאת, לצד ניסיון עשיר בעבודה עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות. בין היתר, אנחנו מציעים שירותים בתחומים הבאים:

תכנית אסטרטגית עושה שימוש בכלי ניהול מעולם העסקים על מנת להתמודד עם האתגרים המרכזיים של המרחב. התכנית עושה שימוש בגישה רב תחומית ובשיתוף בעלי עניין על מנת להגיע להסכמות ולהציע דרכי פעולה לטווח הזמן הקצר והארוך.

תכנון אסטרטגי

תכניות אב המקודמות תוך שיתוף מקבלי החלטות ואנשי מקצוע, תושבים, בעלי עסקים ועוד במטרה להגדיר מערכת תשתית לאופניים וכלי הסברה, חינוך ואכיפה אשר יאפשרו לקדם תנועת אופניים ככלי בטוח ויעיל לתחבורה מקיימת. התכנון נעשה החל מהשלב הראשוני, דרך הכנת תכניות עבודה ועד הפיקוח על הביצוע בשטח.

תכניות לאופניים
ככלי תחבורה

לצפייה בפרויקטים שלנו

עריכת פרוגרמה מאפשרת לרשויות להיערך לצרכי ציבור הנובעים מתחזיות אוכלוסייה, ולהגדיר את כמות השטח והפריסה המומלצת עבור שירותי חינוך, בריאות, תרבות ועוד וכן עבור השטחים הפתוחים. תמי גבריאלי היתה חברה בצוות העבודה של המדריך המעודכן להקצאות לשטחי ציבור (2016), המנחה הכנת פרוגרמות בתכניות כוללניות ומפורטות בישראל.

עריכת פרוגרמות למוסדות ציבור ושטחים פתוחים

תכנית כוללנית מתווה מדיניות תכנון של אזור לטווח הארוך. במסגרתה, קובעים את השימושים המותרים לאזורי העיר השונים, מגדירים אזורים לשימור או לפיתוח, וקובעים הנחיות לבינוי, המרחב הציבורי, הסביבה, התנועה ועוד. תכנית כוללנית קובעת הוראות להכנת מסמכי מדיניות ותכניות מפורטות, ובתנאים מסוימים יכולה להרחיב את סמכויות הועדה המקומית.

תכנון סטטוטורי

תכניות אב ומסמכי מדיניות משמשים רשויות לקבוע חזון, לגבש יעדים ולקבוע מדיניות לאזור או נושא בלי מעמד חוקי מחייב.

תכניות אב
ומסמכי מדיניות

תכנון גשרים, מחלפים ומעברים להולכי רגל משלב התכנון הראשוני, הכנת תכניות עבודה, מפרטים ואומדנים, ועד פיקוח על הביצוע בשטח. 

תכנון מבני דרך

לצפייה בפרויקטים שלנו
bottom of page