top of page
רעננה_רוני ליבוביץ.jpg

תכנית מתאר כוללנית רעננה 

 

רע/3000 (2016) קובעת הוראות להכנת תכניות מפורטות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה. התכנית מאפשרת את צמיחתה של רעננה מ-70,000 תושבים ל-120,000 ומוסיפה כ-800,000 מ"ר תעסוקה לעיר. התכנית שמה דגש על שימור המרקם העירוני ופיתוח המרחב הציבורי, התחדשות רחוב "אחוזה" והבנייה המרקמית במרכז העיר, פיתוח תחבורה ציבורית ותשתיות לרכיבה באופניים ולהליכה ברגל ושמירה על איכות הסביבה. ​התכנית נערכה בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור-פירשט אדריכלים ומתכנני ערים'.

 

צוות התכנית | יועצי תנועה: מיכל מילר ואילן קליגר - פי.ג'י.אל ותכנון תחבורה. יועץ נוף: אדר' שלומי זאבי – תכנון נוף בע"מ. יועץ כלכלי: פרופ' עזרא סדן – סדן לובנטל בע"מ. יועצת חברתית: ד"ר עמליה רימלט.

יועצת מגורים: פרופ' רחל אלתרמן. יועץ סביבה: פרופ' אורי מרינוב. שמאי: אינג' זאב כהן – ז.כ מדידות והנדסה בע"מ. יועץ חשמל ותקשורת:  מוטי פוגל – אמ.פ הנדסה ותשתיות. יועץ מים, ביוב וניקוז: אינג' עופר ורטלסקי – בלשה – ילון מערכות תשתית בע"מ. יועצים משפטיים: עו"ד ארז שפירא ועו"ד דורית גרפונקל– צילקר שפירא עו"ד.

צילום: רוני ליבוביץ, ויקיפדיה.

IMG_0262.JPG

תכנית מתאר כוללנית ירוחם

612-0692913 (קיום תנאי סף: 2020)

התכנית הוזמנה על ידי מינהל התכנון בשנת 2017, לאחר שהיישוב מיצה את תכנון עתודות הקרקע הקיימות בתכנית המאושרת.

תכנית המתאר החדשה מיועדת להתמודד עם אתגרים המאפיינים יישובים עירוניים בדרום הארץ, ובהם חידוש המרקם הוותיק של היישוב, גיוון בסיס התעסוקה ופיתוח תיירות מקומית, קישור היישוב למוקדים אזוריים, ושיפור הקשר בין המרחב הבנוי והסביבה הטבעית. תמי גבריאלי משמשת כמתכננת התכנית, ואחראית על הייעוץ הסטטוטורי.

צוות התכנית |  ​ראש צוות:  "אלייקים אדריכלים" מתכננת: תמי גבריאלי מרכזת תפעול מנהלי: "גאודע" יועץ פרוגרמה וחברה: חיים פיאלקוף יועץ נוף:  "רם אייזנברג תכנון סביבה" יועץ כלכלי:  אהוד פסטרנק

יועצת שיתוף ציבור: עידית אלחסיד יועצת סביבה: רונית טורק יועץ תיירות:  אביעד שר שלום יועץ שמאות: קמיל טרשנסקי-רפאל

יועץ תנועה: מתו"פ מהנדסים יועץ מים, ביוב והידרולוגיה: מלין מהנדסים.

עין קניה_לאיף.jpg

תכניות מתאר למג'דל שמס, עין קניה ומסעדה (בהכנה)

 

תכניות המתאר לשלושת היישובים הדרוזים ברמת הגולן הוזמנו על ידי מינהל התכנון בשנת 2017. התכניות מאפשרות להוסיף היצע דיור, מסייעות למנף את תעשיית התיירות המקומית והבינלאומית כבסיס כלכלי איתן, ומחזקות את הקשר של היישובים לאתרי הטבע והמורשת הסובבים. תמי גבריאלי משמשת כמתכננת התכנית, ואחראית על הייעוץ הסטטוטורי.

צוות התכנית |  ​ראש צוות:  "אלייקים אדריכלים" מתכננת: תמי גבריאלי מרכזת תפעול מנהלי: "גאודע" יועץ פרוגרמה וחברה: חיים פיאלקוף יועץ נוף:  גרינשטיין גיל הר-גיל יועץ כלכלי:  אהוד פסטרנק

יועץ שיתוף ציבור: נאדר אגבריה יועצת סביבה: רונית טורק יועצת תיירות:  דלית גסול יועץ שמאות: קמיל טרשנסקי-רפאל

יועץ תנועה: מתו"פ מהנדסים יועץ מים, ביוב והידרולוגיה: מלין מהנדסים.

צילום: עין קניה, מתוך אתר ויקיפדיה.

קריית מלאכי.jpg

תכנית מתאר כוללנית
לקריית מלאכי 

תכנית המתאר של קריית מלאכי הוזמנה על ידי מינהל התכנון ונעשית בשותפות עם עיריית קריית מלאכי במטרה להתוות מדיניות תכנון לשנת יעד בה אוכלוסיית העיר תכפיל את עצמה, ותגיע לכ-50 אלף תושבים. התכנית מתמקדת בהתחדשות מרכז העיר וקישור השכונות החדשות לעיר הוותיקה, חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר וייעול השימוש במוסדות הציבור כמענה להתחדשות העירונית הצפויה. 

צוות התכנית |  ​ראש צוות: חגי דביר וגידו סגל אדריכלים ומתכנני ערים" יועץ חברה ומוסדות ציבור: תמי גבריאלי יועץ כלכלי:  פרופ' עזרא סדן - סדן לובנטל בע"מ יועץ סביבה: לשם ושפר בע"מ יועצת תנועה: נורית כספית יועץ מים, ביוב והידרולוגיה: יונתן קופילביץ' יועץ אקולוגיה: רון פרומקין.

צילום: עמוס מרון, מתוך אתר ויקיפדיה.

bottom of page