top of page

התחדשות מתחם שוק תלפיות, חיפה (2018)

התכנית הוזמנה על ידי עיריית חיפה והתאגיד העירוני "קהילת הדר" במטרה להגדיר סדרה של פעולות עירוניות לפיתוח המתחם וחידושו. התכנית נערכה תוך שיתוף בעלי עניין, בהם תושבי השכונה, בעלי עסקים ואני מקצוע. 

המלצותיה תורגמו לסל פעולות לטווחי זמן שונים, בראשן - שיקום מבנה השוק ההיסטורי והפעלתו, שיפור המרחב הציבורי וחיבור האזור לסביבתו, עריכת תכנית בינוי לתוספת יחידות דיור תוך שימור המרקם העירוני ותוספת שירותי ציבור ופיתוח קהילתי. 

משרד גבריאלי-סגל מקדם תכנית אב לבינוי במתחם שוק תלפיות (בהכנה).

צוות התכנית | ניהול פרויקט, אדריכלות ופרוגרמה: גבריאלי-סגל יועץ נוף: רם אייזנברג עיצוב סביבה. יועצות עסקיות: "במידה" 

יועץ תנועה: מתו"פ מהנדסים תכנון יועצת שיתוף ציבור: מרסלה רוטנשטיין תכנון ערים.

תכנית אסטרטגית למרכז העיר ירושלים (2019)

חברת "עדן" לפיתוח כלכלי בירושלים, אגף תכנון העיר ומינהל קהילתי "לב העיר" הזמינו את התכנית על מנת להגדיר עקרונות מנחים לקידום לב העיר ולקבוע המלצות לפעולה. העבודה כללה אינטגרציה של עבודת התכנון הרבה שנעשתה במרכז העיר מאז אישור תכנית האב הקודמת בשנת 2003, זיהוי האתגרים המשמעותיים העומדים בפני מרכז העיר בשיתוף בעלי עניין, וגיבוש המלצות המבוססות וישימות. בין המלצות התכנית: שימור המורשת הבנויה של האזור אל מול הפיתוח המואץ, אימוץ מדיניות לתמהיל דיור מגוון המעודד תושבי קבע, קבלת החלטה עירונית לעידוד עסקים קטנים מוטי חדשנות, והמשך פיתוח המרחב הציבורי לטובת הולכי רגל ורוכבים תוך דגש על טבע עירוני.

צוות התכנית | ניהול פרויקט, אדריכלות ופרוגרמה: גבריאלי-סגל יועצי נוף: 1:1 אדריכלות נוף ועיצוב עירוני יועצים כלכליים: צ'רניאבסקי שמאות מקרקעין יועצי תנועה: אמאב תחבורה ותנועה יועץ מתודולוגי: יואל סיגל INTERLOC

תכנית למרחב הציבורי בירושלים (בהכנה)

התכנית הוזמנה על ידי הרשות לפיתוח ירושלים, בהובלת אדריכל העיר, במטרה להוות מדיניות עירונית מנחה לפיתוח המרחב הציבורי לתמיכה באיכות החיים העירונית, שמירה על התשתית הטבעית והיערכות למשבר האקלים. תוצרי התכנית יכללו תשריט, הנחיות תכנון וזיהוי מוקדים אסטרטגיים לתכנון מפורט.

 

באופן חלוצי, התכנית פועלת לשלב בפיתוח המרחב הציבורי ראייה הידרו-גיאולוגית הנשענת על מבני הנחלים בעיר מצד אחד, וראייה חברתית הנשענת על מבנה הרובעים והשכונות מצד שני. 

צוות התכנית | ניהול פרויקט, אדריכלות ופרוגרמה: גבריאלי-סגל יועצי נוף: אהרונסון אדריכלים יועצת אקולוגיה: יערה ישראלי 

יועצי תנועה: אמאב הידרוגיאולוגיה: אפרת פרבר ויוני גורן. שיתוף הציבור נערך בסיוע מתכנני הרובע והמינהלים הקהילתיים.

bottom of page