top of page

משרד גבריאלי-סגל הוקם בשנת 2016 על ידי האדריכל גידו סגל והמתכננת תמי גבריאלי. המשרד הוקם על רקע שיתוף פעולה רב שנים של תמי וגידו, בעיקר בעבודה משותפת בעיריית תל אביב-יפו, בה תמי ניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה וגידו ריכז את התוכנית האסטרטגית העירונית והיה חבר בצוות תכנית המתאר הכוללנית לעיר. 

המשרד עוסק בתכנון ערים על כל היבטיו - תכנון אסטרטגי, סטטוטורי ופרוגרמטי - ובעל ניסיון עשיר בעבודה עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות. גבריאלי-סגל מציעים התמחות רב תחומית בהיבטים הפיזיים, החברתיים והסביבתיים של התכנון, בדגש על תפישת עולם המעודדת התחדשות עירונית וקיימות. בין היתר, המשרד עורך תכניות לעידוד תנועת אופניים, שימור מבנים
ומרקמים ומעורבות הציבור בתכנון. 

bottom of page