top of page

פרוגרמה תכנונית ​למתחם
"מטווח 24", מערב ראשון לציון (2021). 

אגף תכנון בעיריית ראשון לציון הזמין פרוגרמה לשימושי קרקע והיקפי בניה על מנת לקדם תכנית בניין עיר במתחם. העבודה כללה בחינה סטטוטורית, ניתוח בעלויות ומיפוי השפעות סביבתיות. הפרוגרמה ממליצה על פיתוח מעורב שימושים המקשר בין העיר וחוף הים על ידי פיתוח של כ-10,000 יחידות דיור, 1,000 חדרי מלון וכ-560 אלף מ"ר של תעסוקה ומסחר. לצד זאת, הפרוגרמה ממליצה על שמירה על ערכי סביבה ונוף ייחודיים לרצועת החוף של העיר, לרבות שמירה על אתר "תל יונה" כפארק עירוני ושימור מרבי של רכסי הכורכר.   

צוות התכנית | ראשי צוות, אדריכלות ופרוגרמות: גבריאלי-סגל 

 

תכניות אב לשכונות נווה יהושוע-ערמונים (2018) ושיכון מזרחי (בהכנה), רמת גן

אגף תכנון בעיריית רמת גן הזמין את תכניות האב במטרה לגבש כללים ברורים ושקופים להסדרת ההתחדשות העירונית וכן על מנת להמליץ על סדרת פעולות עירוניות לשיפור שירותי הציבור, מערכת הדרכים והמרחב הציבורי בטווח הקצר והארוך. 

צוות התכנית נווה יהושוע-ערמונים | ראשי צוות, אדריכלות ופרוגרמות: גבריאלי-סגל שמאות: גיא עמית יועץ תנועה: אייל קראוס הנדסת תנועה.

 

צוות התכנית שיכון מזרחי | ראשי צוות, אדריכלות ופרוגרמות: גבריאלי-סגל שמאות: מוטי וקרט יועץ תנועה: מהוד הנדסה תנועה ותחבורה.

 

תכנית אב לבינוי - מתחם שוק תלפיות, חיפה (בהכנה)

אגף תכנון בעיריית חיפה הזמין תכנית בינוי לשכונה בעקבות אישורה של התכנית האסטרטגית להתחדשות האזור. תכנית הבינוי מיישמת את מטרות התכנית האסטרטגית וקובעת מדיניות לתוספת יחידות דיור תוך שמירה על המרקם העירוני וערכי המורשת והאדריכלות. בנוסף, התכנית מגדירה מדיניות פיתוח למרחב הציבורי ולהסדרת מערכת התנועה והחניה.

צוות התכנית |  ​ראשי צוות ואדריכלות: גבריאלי-סגל יועץ נוף:  רם אייזנברג תכנון סביבה יועץ תנועה: מתו"פ מהנדסים.

מסמכי מדיניות למרכז רעננה (2016)

 

בעקבות אישור תכנית המתאר רע/3000 עיריית רעננה הזמינה שמונה מסמכי מדיניות למרכז העיר, שמטרתם לקבוע הוראות להכנת תכניות מפורטות. המסמכים כוללים הנחיות לתכנון מגורים (צפיפות, תמהיל דירות, בינוי), מבני מסחר, מוסדות ציבור, מרחב ציבורי, תנועה וחנייה. 

 

התכניות נערכו בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור-פירשט אדריכלים ומתכנני ערים'.

צוות התכנית |  ​ יועצת פרוגרמה ומוסדות ציבור:  עמליה רימלט יועץ תנועה: קובי וטנברג - קו תנועה.

צילום: רוני ליבוביץ', אתר ויקיפדיה.

bottom of page